Professzionális autó-, teherautó-, kamion mentés éjjel-nappal Baranya egész területén! Csereautó, járműszállítás, tárolás.

További részletek

Általános Szerződési Feltételek

automentesbaranya.hu

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Tóth János Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által az atomentesbaranya.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus - nem kizárólagosan árverési - szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, felhasználó, ajánlat tevő, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, licitálási, megrendelési, szállítás és egyéb szolgáltatási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (automentesbaranya.hu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://automentesbaranya.hu/aszf, mely igény szerint nyomtatható, letölthető.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
  A szolgáltató neve: Tóth János Egyéni Vállalkozó (EV).
  A szolgáltató székhelye: 7300 Komló, Benczúr Gyula u. 13.
  A szolgáltató panaszügyintézési helye: 7300 Komló, Benczúr Gyula u. 13.
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@automentesbaranya.hu Cégjegyzékszáma:
  Adószáma:
  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pécs megyei jogú város cégbírósága
  Telefonszáma: +36-30-324-33-81
  Adatvédelmi nyilvántartási száma: Folyamatban.A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: SZHWEB BT. 7300 Komló, Pf. 9. Tel: +36 70 389 4753
 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
  1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2. A jelen Szabályzat 2018. június 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
  4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 3. REGISZTRÁCIÓ/LICITÁLÁS
  1. Felhasználó a weboldalon történő licitálásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  2. Felhasználó a licitálás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A licitálás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul, hiányosan megadott adatokra visszavezethető szállítási, kezelési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  4. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 4. ÁRVERÉSI TERMÉKEK, NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
  1. A weboldal a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat mutatja be, illetve elektronikus árverési felületként szolgál a szolgáltató által – árverés útján - értékesítésre kerülő járművek számára. A megjelenített képek illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. A weboldalon feltüntetett képek a szolgáltató tulajdonát képezik, egyes esetekben valós események fényképei.
  2. A megjelenített árverési tételek online, illetve a weboldalon a tételnél meghirdetett időpontban személyesen tekinthetőek meg. A tételekre, szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás, tárolás, egyéb kezelés esetleges díját.
  3. A weboldalban Szolgáltató részletesen feltünteti az árverési tétel adatait, leírását, arról fotót jelenít meg. A tétel adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a weboldalban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
  4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az árverési tétel felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a tétel közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os, vagy érvénytelen árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a tételt hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat licitálási, vásárlási szándékától.
  6. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt licitálás, vásárlás semmis szerződésnek tekintendő.
 5. LICITÁLÁS MENETE
  1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a licitálást.
  2. Felhasználó a licitálásra szánt tételt kiválasztja az oldalon, elolvassa a tájékoztató jellegű adatokat a tételről, megismeri annak részleteit.
  3. Célszerűen, de nem kötelezően, személyesen is megtekinti a tételt az annak adatlapján közzétett megtekintési helyszínen és időpontban.
  4. Az aktuális licitértékről tájékozódva megteszi ajánlatát a tétel adatlapján történő adatlap elküldésével. Kizárólagosan ezen az elektronikus adatlapon keresztül lehetséges az érvényes ajánlatok megtétele!
  5. Az adatlapon kitölti a szükséges adatmezőket pontos adataival, megadja az általa vállalt licitajánlat összegét, mely nem lehet alacsonyabb az aktuális licit értéknél.
  6. Ellenőrzi, hogy az adatlapon látható árverési azonosító egyezik a tétel adatlapján meghirdetett árverési azonosítóval.
  7. Nyilatkozik a licitálással kapcsolatosan vállalt kötelezettségeinek megértéséről és elfogadásáról.
  8. Elküldi az ajánlattételt.
  9. Az ajánlattétel sikeres elküldését és érvényességét a weboldalon megjelenő szöveg visszaigazolja: „Licitálását sikeresen rögzítettük”. Amennyiben ezt az üzenetet nem kapja meg, illetve egyéb hibajelzést lát, az ajánlat tétele érvénytelen, nem került rögzítésre.
  10. Az elektronikus rendszer a licitáláskor megadott adatokról egy kontroll emailt küld a Felhasználónak igazolásként az ajánlat fogadásáról. Az email nem garantált szolgáltatás, hibás email cím megadása, vagy SPAM mappába kerülés, egyéb technikai akadály esetén esetleg nem jut el a felhasználóhoz, ezt kérjük tudomásul venni. Szükség szerint megadott kapcsolati csatornákon keresztül érdeklődhet a licit fogadásáról,
  11. A licitálás lezárását követően ellenőrzése kerül az összes ajánlat és a legmagasabb és érvényes ajánlat lesz a licitálás nyertese. A véglegesített ajánlati érték feltüntetésre kerül a weboldalon és megjelölésre kerül a tétel az ÉRVÉNYESÍTÉS ALATT felirattal.
  12. A nyertes licitáló vállalja, hogy 24 órán belül megfizeti a licit összeget az árverezőnek. A sikeres pénzügyi teljesítést követően a licit tétel megjelölésre kerül az ELKELT felirattal.
  13. Amennyiben meghiúsul a nyertes licitáló általi pénzügyi teljesítés – valamely nyomós okból eláll a vásárlástól – a licitálási érték szerinti sorban következő Felhasználó válik automatikusan a licit nyertesévé és válik jogosulttá a tétel megszerzésére. Ebben az esetben a Szolgáltató a licitáláskor megadott elérhetőségein jelzi ezt neki.
  14. Amennyiben sikertelen a licitálásban történő értékesítés, a Szolgáltató jogosult a licitálás újbóli kiírására.
  15. Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az elektronikus liciteljárásban történő ajánlat tétel elküldése fizetési kötelezettséggel jár!
 6. A LICITÁLÁSOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
  1. A licitálás ajánlat tételeinek feldolgozása automatikusan történik a licitálási időtartam alatt.
  2. A licitálás lezárását követően - és/vagy folyamatosan - ellenőrzésre kerülnek a beküldött ajánlatok - különös tekintettel a megadott személyes adatok valódiságára. Az érvénytelen ajánlatok elvetésre kerülnek, az érvényesekből elkészül a licitálási sorrend és kijelölésre kerül a licit nyertese.
  3. A licit nyertesét a Szolgáltató értesíti telefonon, ímélben és kijelöli a pénzügyi teljesítés határidejét.
  4. Tekintettel az árverési tételek fizikai terjedelmességére, paramétereire, egyeztetésre kerül a tétel átvételének körülménye (helyszín, időpont, szükséges eszközök, személyzet, dokumentáció).
  5. A pénzügyi teljesítést követően az előző pontban megfogalmazottak alapján a Szolgáltató átadja a licitáló számára a tételt.
  6. Tekintettel arra, hogy a vásárlónak a liciteljárásban volt lehetősége a tétel megtekintésére és állapotának felmérésére – ennek ismeretei alapján hozta meg döntését és licitált – a pénzügyi teljesítés után nem jogosult elállni a vásárlástól. Ez alól kivételt képez, ha a megtekintés és a vásárlás között eltelt időszakban bizonyíthatóan – nem természetes avulás jellegű - eltérés következik be a tétel állapotában. Ebben az esetben a Felek közös megegyezéssel dönthetnek az ügylet befejezésének további módjáról és jogosulttá válnak – a Szolgáltató és a vásárló egyaránt – az elállásra.
  7. A létrejött adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles. A tulajdonjog a vételár kifizetésével (banki utalásnál a Szolgáltató bankszámláján való jóváírásával) száll át a vevőre.
  8. Az eladó és a vevő, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani az adásvétel tárgyát képző dolgot.
 7. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG
  1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a liciteljárás keretében értékesítésre kerülő tételekért, azokat a liciteljárásban megtekintett állapotuk szerint értékesíti és a vevő annak ismeretében vásárolja meg. A vevő a pénzügyi teljesítéssel és az ezzel létrejövő adásvételi szerződéssel lemond mindennemű garanciális, szavatossági és egyéb kártérítési igényéről.
 8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 9. PANASZKEZELÉS RENDJE
  1. Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
  2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  3. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni., melyek elérhetőségét itt találja: Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  4. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. 11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
  5. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 10. SZERZŐI JOGOK
  1. Miután az automentesbaranya.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a automentesbaranya.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  2. Az automentesbaranya.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
  3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
  4. Tilos az automentesbaranya.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az automentesbaranya.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
  5. Az automentesbaranya.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 11. ADATVÉDELEM A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: automentesbaranya.hu/adatvedelem
 12. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
  1. Magyarország Alaptörvénye
  2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
  4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
  5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
  6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
  7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. Rendelet
  8. 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról
  9. Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.)

 

 

Kiadva: 2018.06.25. Tóth János, EV.